Páipéar Comhairliúcháin Phoiblí

 

Cód Iompair um Brústocaireacht a Fhorbairt do dhaoine a sheolann gníomhaíochtaí brústocaireachta – Páipéar Comhairliúcháin Phoiblí.

 

 

Réamhrá

Déanann grúpaí leasa, comhlachtaí ionadaíocha, eagraíochtaí tionscail agus na sochaí sibhialta, ENRanna, carthanais agus brústocairí gairmiúla tríú páirtí cumarsáid rialta le hoifigigh phoiblí thofa agus cheaptha chun iarracht a dhéanamh dul i bhfeidhm ar chinntí beartais, cláir agus maoinithe. Leis an gcumarsáid soláthraítear sin ionchur agus aiseolas tábhachtach d'oifigigh phoiblí maidir le tuairimí agus imní an phobail. Cinntítear freisin go gcuirtear bonn eolais faoin bpróiseas cinnteoireachta le réimse tuairimí. 

 

Glacann an bhrústocaireacht ról tábhachtach, mar sin, ó thaobh cinnteoireacht éifeachtach phoiblí a chur chun cinn. Cabhraíonn sí lena chinntiú go mbíonn bonn eolais faoi dhéantús agus forbairt beartas agus go mbíonn deis ag gach duine aonair, ag gach grúpa agus ag gach leas sa tsochaí cur leis.

 

D'fhéadfaí cur isteach ar an gcinnteoireacht phoiblí éifeachtach, áfach, nuair nach gcloiseann oifigigh phoiblí thofa nó cheaptha ach dearcadh amháin ar shaincheisteanna nó nuair a ligeann siad do chaidrimh phearsanta nó leasanna príobháideacha tionchar míchuí a imirt ar an bpróiseas agus ar na torthaí ar bhealach atá i gcoinne leas an phobail. Tá sé tábhachtach, mar sin, go mbíonn deiseanna cothroma ag gach páirtí agus leas chun a gcuid smaointe agus imní a chur in iúl agus go mbíonn cosaintí cuí i bhfeidhm le go n-íoslaghdófar deiseanna do dhaoine agus do leasanna aonair tionchar míchuí a imirt ar oifigigh phoiblí thofa nó cheaptha. Táthar ag iarraidh leis an Acht um Brústocaireacht a Rialáil (an tAcht) é sin a bhaint amach tríd an bpróiseas brústocaireachta a dhéanamh níos trédhearcaí agus tríd an eolas a thabhairt don phobal faoi cibé daoine atá ag iarraidh tionchar a imirt ar cibé daoine le haghaidh cibé cúis a bhaineann le beartas poiblí.

 

Cé go ndéantar an bhrústocaireacht féin trédhearcach leis an Acht, ní théann sé i ngleic leis an gcaoi a seoltar na gníomhaíochtaí brústocaireachta. Lena chinntiú go ndéantar an bhrústocaireacht ar bhealach eiticiúil a thacaíonn le cuspóirí an Achta, moltar Cód Iompair.

 

Cén fáth Cód Iompair?

Ceanglais Alt 16(1) den Acht

Foráiltear le hAlt 16(1) den Acht go bhféadann an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifig Phoiblí (an Coimisiún um Chaighdeáin) Cód Iompair a tháirgeadh do dhaoine a sheolann gníomhaíochtaí brústocaireachta "d’fhonn ardchaighdeáin ghairmiúla agus dea-chleachtas a chur chun cinn".

 

Cheap an Coimisiún um Chaighdeáin go mbeadh sé ciallmhar forbairt an Chóid Iompair a chur siar go dtí go mbeadh gach foráil an Achta i bhfeidhm agus ag oibriú go héifeachtach. Measadh go mbeadh sé ciallmhar freisin fanacht go dtí go gcríochnófaí an chéad athbhreithniú ar an Acht ar eagla go rachadh aon athrú molta ar an Acht, a bheadh i dtuarascáil an athbhreithnithe, i bhfeidhm ar fhorbairt an chóid. Ós rud é go bhfuil an tAcht go hiomlán i bhfeidhm agus go bhfuil críoch curtha leis an athbhreithniú gan aon mholtaí reachtacha nua, meastar go bhfuil sé tráthúil anois Cód Iompair a tháirgeadh.

 

Tairbhí Cód Iompair

Bíonn cóid iompair ann go coitianta i roinnt mhaith gairmeacha agus post agus cuireann siad treoir ar fáil do dhaoine aonair faoi chleachtais ghairmiúla atá eiticiúil agus freagrach. Go ginearálta, sainmhínítear iontu rialacha iompair atá bunaithe ar chroíphrionsabail agus ar chaighdeáin eiticiúla do bhaill gairme nó poist.

 

I gcuid mhaith dlínsí, treoraítear daoine a sheolann gníomhaíochtaí brústocaireachta ag cóid iompair ar bhonn deonach nó éigeantach. Agus an páipéar comhairliúcháin agus dréachtchód iompair seo á n-ullmhú, bhí aird ag an gCoimisiún um Chaighdeáin ar roinnt cód agus próisis chomhairliúcháin dá leithéid. Rinneadh tagairt don mhéid a leanas go háirithe:

 

 • Developing a Code of Conduct for Lobbying in British Columbia; A Public Consultation Paper;
 • Lobbyists Code of Conduct – Office of the Commissioner of Lobbying of Canada;
 • Clár Trédhearcachta an AE – Cód Iompair;
 • Draft Code of Conduct for Persons Lobbying MSPS – Scottish Parliament;
 • Lobbyists Code of Conduct – Queensland;
 • Lobbyists Code of Conduct – Newfoundland;
 • Lobbyists Code of Conduct – Article VI of the Toronto Municipal Code;
 • Code of Conduct for Lobbyists– Quebec;
 • All American League of Lobbyists – Code of Ethics
 • Government Relations Institute of Canada – Code of Professional Conduct
 • Institiúid na hÉireann um Chaidrimh Phoiblí – Code of Professional Practice for Public Affairs and Lobbying

 

Cóid Iompair d'oifigigh phoiblí thofa nó cheaptha

In Éirinn, rialaítear iompar na n-oifigeach poiblí tofa nó ceaptha ag meascán reachtaíochta, treoirlínte agus / nó Cóid a bhaineann lena dtéarmaí fostaíochta.

 

 • Dréachtaíodh Cód Iompair do Shealbhóirí Oifige ag an Rialtas de réir Alt 10(2) den Acht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 2001. Leis an gCód, táthar ag iarraidh a chinntiú go gcaithfidh Sealbhóirí Oifige cloí, go feiceálach, leis na caighdeáin is airde iompair eiticiúil agus feidhmeanna a n-oifigí á dhéanamh acu. Tá Cóid Iompair ar leith ann do Chomhaltaí Dháil Éireann agus Sheanad Éireann freisin, nach sealbhóirí oifige iad.
 • Tugadh isteach Cód Caighdeán agus Iompair do Státseirbhís na Éireann de réir Alt 10(3) den Acht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 2001. Baineann an Cód le gach státseirbhíseach an Rialtais mar aon le státseirbhísigh an Stáit agus leagtar amach ann na caighdeáin a éilítear ó státseirbhísigh agus a ndualgais á gcomhlíonadh acu.
 • Foráiltear leis an Acht um Rialtas Áitiúil 2001 do Chód Iompair do Chomhaltaí Údaráis Áitiúil agus Cód Iompair d'Fhostaithe Údaráis Áitiúil a eisiúint.
 • Eisítear an Cód do Chomhaltaí Údaráis Áitiúil de réir an Achta um Rialtas Áitiúil chun na prionsabail d'fheidhmiú le hintinn mhaith agus le cothroime agus le neamhchlaontacht a chur chun cinn ar mhaithe le leas an phobail, agus chun leas an phobail a chur chun cinn agus muinín poiblí a chaomhnú. Ní mór do chomhaltaí cloí leis an gCód agus a róil mar Chomhalta Údaráis Áitiúil á gcomhlíonadh acu.
 • Eisítear an Cód Iompair d'Fhostaithe Údaráis Áitiúil freisin de réir an Achta um Rialtas Áitiúil. Dearadh an Cód le croíluachanna na macántachta, neamhchlaontachta, ionracais agus le freastal ar leas an phobail a chur chun cinn. Leis an gCód cuirtear creat ar fáil ionas gur féidir gach fostaí a fheiceáil ag gníomhú chun leas an phobail amháin agus laistigh den dlí; agus ar an gcaoi sin, cuidítear le muinín poiblí sa rialtas áitiúil a chaomhnú. Ní mór d'fhostaí Údaráis Áitiúil aird a thabhairt ar an gCód agus treoir a fháil uaidh agus a d(h)ualgas á chomhlíonadh aige/aici.

 

Cé go bhfuil cóid iompair thuas ina leagtar amach na caighdeáin iompair a éilítear ó oifigigh phoiblí thofa nó cheaptha agus a gcuid feidhmeanna á gcomhlíonadh acu, níl a macasamhail de shásra reachtúil ann chun an bealach a sheolann daoine gníomhaíochtaí brústocaireachta le hoifigigh phoiblí thofa nó cheaptha a rialáil.

 

Cén saghas cóid is mó a d'fheilfeadh?

Foráiltear le hAlt 16(3) den Acht go bhféadfadh an Cód forálacha difriúla a chuimsiú maidir le cineálacha difriúla daoine a sheolann gníomhaíochtaí brústocaireachta. Tá dúshlán i gceist ó thaobh comhchaighdeáin a shainiú ar a mbunófaí cód iompair mar gheall ar an éagsúlacht agus réimse daoine a d'fhéadfadh a bheith i gceist le raon an Achta. Féadann go mbainfeadh forálacha an Achta le fostóirí; le comhlachtaí ionadaíocha nó abhcóideachta; le brústocairí gairmiúla nó triú páirtithe atá ag fáil íocaíocht as cumarsáid a dhéanamh ar son cliaint nó duine eile; agus go suntasach, le haon duine atá ag déanamh cumarsáide faoi fhorbairt nó criosú talún. Tá an Coimisiún um Chaighdeáin den tuairim, áfach, gur chóir go mbeadh sé indéanta sraith comhphrionsabal agus comhchaighdeán a fhorbairt a d'fhéadfaí a chur i bhfeidhm ar bhrústocairí gairmiúla agus ar fhostaithe, comhlachtaí ionadaíocha / abhcóideachta agus ar dhaoine aonair araon.

 

Agus raon leathan na ndaoine lena bhféadfadh an tAcht a bheith ag baint san áireamh, meastar go mbeadh cód iompair atá bunaithe ar phrionsabail seachas cód iompair atá bunaithe ar rialacha níos oiriúnaí. Déanfaidh an Cód, áfach, tagairt do cheanglais an Achta maidir le tuairisceáin faoi ghníomhaíochtaí brústocaireachta a chlárú agus a chur isteach agus maidir leis na srianta iarfhostaíochta a bhaineann le hoifigigh phoiblí thofa agus cheaptha áirithe. 

 

Tá sé beartaithe go gcuirfidh an cód iompair le forálacha an Achta agus le hoibriú éifeachtach an chláir ar líne. Agus an páipéar comhairliúcháin agus dréachtchód iompair seo á n-ullmhú, bhain an Coimisiún um Chaighdeáin leas as a thaithí féin go dtí seo ag riaradh an Achta agus ag maoirsiú oibriú an chláir ar líne.

 

Beidh sé mar aidhm ag an gCód teimpléad a chur ar fáil maidir le gníomhaíochtaí brústocaireachta a sheoladh de réir caighdeán a nglactar i gcoitinne leo. Cabhróidh sé ó thaobh dul i ngleic le hionchas an phobail go seolfar gníomhaíochtaí brústocaireachta go heiticiúil agus go trédhearcach. Ar deireadh, cabhróidh sé lena chinntiú go mbeidh oifigigh phoiblí thofa nó cheaptha, a dtagann daoine a sheolann gníomhaíochtaí brústocaireachta chucu, in ann a bhunú go héasca cé dóibh a bhfuil na daoine sin ag déanamh ionadaíochta orthu agus cad atá siad ag iarraidh a bhaint amach.

 

Cén réimsí a d'fhéadfadh Cód iompair a chuimsiú?

1)      Meas ar chomhlachtaí poiblí a léiriú

Ba chóir go n-éileofaí leis an gCód go léiríonn daoine a sheolann gníomhaíochtaí brústocaireachta meas ar chomhlachtaí poiblí agus ar oifigigh phoiblí thofa nó cheaptha, agus nach gcuirfeadh siad brú míchuí, go díreach nó go hindíreach, ar oifigeach poiblí tofa nó ceaptha.

 

Ba chóir go ndéarfaí sa Chód nár chóir do dhaoine a sheolann gníomhaíochtaí brústocaireachta a bheith ag súil le rochtain ná úsáid fhabhrach ó chomhlachtaí poiblí nó ó oifigigh phoiblí thofa nó cheaptha. B'fhéidir go mbainfidh sin go háirithe i gcásanna a raibh an duine a sheolann na gníomhaíochtaí brústocaireachta ina c(h)omhghleacaí ag an oifigeach poiblí tofa nó ceaptha nó gur oibrigh sé/sí ar fheachtas toghchánaíochta an oifigigh thofa b'fhéidir.

 

Ar an gcaoi chéanna, b'fhéidir go bhfásfadh caidrimh mhaithe oibre / phearsanta idir daoine a sheolann gníomhaíochtaí brústocaireachta agus oifigeach poiblí tofa nó ceaptha a bhfuil teagmháil rialta acu lena chéile. Tugann a leithéid de chaidrimh tionchar míchuí don duine a sheolann na gníomhaíochtaí brústocaireachta nó cuireann siad an t-oifigeach poiblí tofa nó ceaptha i gcás coinbhleachta leasa. Sa Chód, b'fhéidir go molfaí do dhaoine gan gníomhaíochtaí brústocaireachta a sheoladh le hoifigeach poiblí tofa nó ceaptha a bhfuil caidreamh acu leo a d'fhéadfaí breathnú air amhail is dá mbeadh sé ag cruthú oibleagáide.

 

2)      Ag Gníomhú le Macántacht agus le hIonracas

Leis an gCód ba chóir go n-éileofaí ar dhaoine a sheolann gníomhaíochtaí brústocaireachta gníomhú i gcónaí le macántacht agus le hionracas agus chun aon iompar nó cleachtas a d'fhéadfadh míchlú a tharraingt orthu féin, ar na daoine a bhfuil siad ag déanamh ionadaíochta orthu nó ar na comhlachtaí poiblí nó na hoifigigh phoiblí tofa nó ceaptha a dhéanann siad teagmháil leo a sheachaint.

 

Níor chóir go bhfaigheadh na daoine a sheolann gníomhaíochtaí brústocaireachta eolas nó cinntí, nó go ndéanfaidís iarracht chuige sin, ar bhealach mímhacánta nó trí bhrú nó iompar míchuí a úsáid. B'fhéidir go gcomhairleofar sa Chód gur chóir do dhuine a sheolann gníomhaíochtaí brústocaireachta a c(h)ás a dhéanamh gan eolas a láimhseáil nó a chur i láthair ar bhealaí a d'fhéadfaí breathnú orthu mar mhímhacánta nó falsa.

 

3)      Cruinneas Faisnéise a Chinntiú

Ba chóir do chód iompair rialáil a dhéanamh freisin ar an gcaoi a gcuireann duine a sheolann gníomhaíochtaí brústocaireachta faisnéis os comhair na gcomhlachtaí poiblí nó na n-oifigeach poiblí tofa nó ceaptha. Ba chóir do dhuine a sheolann gníomhaíochtaí brústocaireachta faisnéis chruinn, reatha agus chomhlán a chur ar fáil do chomhlacht poiblí nó d'oifigeach poiblí tofa nó ceaptha agus níor chóir go soláthróidís faisnéis fhalsa nó míthreorach go feasach. Ba chóir go nglacfadh duine a sheolann gníomhaíochtaí brústocaireachta gach céim is féidir lena chinntiú nach gcuirtear faisnéis mhíchruinn ar fáil dá c(h)liaint, do chomhlachtaí poiblí, d'oifigigh phoiblí thofa nó cheaptha nó don phobal i gcoitinne.

 

4)      Aitheantas agus cuspóir na ngníomhaíochtaí brústocaireachta a nochtadh

Foráiltear le Clár na Brústocaireachta nach mór do dhaoine a sheolann gníomhaíochtaí brústocaireachta clárú agus mionsonraí a chur ar fáil a bhaineann le:

 • Cé atá ag déanamh na ngníomhaíochtaí brústocaireachta?
 • Cé a bhfuil na gníomhaíochtaí brústocaireachta á ndéanamh ar son?
 • Cad iad na saincheisteanna lena mbaineann na gníomhaíochtaí brústocaireachta?
 • Cad é toradh beartaithe na ngníomhaíochtaí brústocaireachta?
 • Cé a bhfuil brústocaireacht á déanamh orthu?

Ciallaíonn an fhaisnéis sin go bhfuil a fhios ag an bpobal cé atá ag déanamh na brústocaireachta, le cén duine agus céard faoi a bhfuil sé.

 

Seans nach mbeidh a fhios ag oifigigh phoiblí thofa nó cheaptha ar an bpointe agus duine a sheolann gníomhaíochtaí brústocaireachta ag teacht chucu, go bhfuil an ghníomhaíocht brústocaireachta á déanamh ar son tríú páirtí. Le cód iompair is féidir an bhearna sin a dhúnadh trí éileamh ar dhaoine a sheolann gníomhaíochtaí brústocaireachta a bheith trédhearcach ón tús faoina bhfuil ar intinn acu nuair a théann siad chun cainte le hoifigigh phoiblí thofa nó cheaptha, agus aitheantas an cliaint nó an fhostaithe a bhfuil siad ag obair dóibh a rá; an cineál caidrimh atá acu leis an duine sin; agus an cuspóir agus an toradh beartaithe atá ag na gníomhaíochtaí brústocaireachta. Ní cóir do dhuine a sheolann gníomhaíochtaí brústocaireachta aitheantas cliaint, gnóthais nó eagraíochta ar a bhfuil a leasanna á n-ionadú acu a cheilt, ná iarracht a dhéanamh é a cheilt.

 

5)      Leasanna a Nochtadh

Leis an gCód is féidir brústocairí gairmiúla nó tríú páirtithe a dhíspreagadh freisin ó ghníomhaíochtaí brústocaireachta a sheoladh ar son cliaint a thagann salach ar a gcuid leasanna féin nó ar leasanna cliaint eile. Le cód iompair, seans go n-éileofar ar bhrústocairí gairmiúla nó tríú páirtithe cliaint a chur ar an eolas faoi choinbhleachtaí leasa ionchasacha nó leasanna iomaíocha a d'fhéadfadh teacht aníos ó aon ghnó eile nó ó naisc teaghlach nó sóisialta. Féadtar foráil a dhéanamh leis an gCód nach bhféadfadh duine ionadú a dhéanamh ar leasanna iomaíocha nó coinbhleachta ach amháin nuair a fhaightear toiliú soiléir feasach gach páirtí lena mbaineann agus nuair atá an comhalta in ann gníomhú ar son gach cliaint leis an ngairmiúlacht chéanna agus dualgas cúraim céanna.

 

6)      Rúndacht a Chaomhnú

Le cód iompair féadtar éileamh ar dhaoine a sheolann gníomhaíochtaí brústocaireachta gan fhaisnéis a fhaightear ó chomhlacht poiblí nó ó oifigeach poiblí tofa nó ceaptha a úsáid nó a nochtadh ach amháin ar bhealach atá comhsheasmhach leis an bhfeidhm ar comhroinneadh í. Leis an gCód freisin, féadtar éileamh ar bhrústocairí gairmiúla agus ar thríú páirtithe a sheolann gníomhaíochtaí brústocaireachta ar son cliaint rúndacht a leanúint maidir leis an gcaoi a bhfaigheann siad agus a n-úsáideann siad faisnéis rúnda cliaint. I gCód Iompair de chuid Institiúid na hÉireann um Chaidreamh Poiblí déantar tagairt do "dhualgas dearfach sa ghnóthaíocht ghairmiúil chun rúndacht cheart iomlán cliaint a choimeád".)

 

7)      Tionchar Míchuí a Sheachaint

Mar atá luaite thuas, tá reachtaíocht, treoirlínte agus cóid iompair a rialaíonn iompar na n-oifigeach poiblí tofa nó ceaptha, a éilíonn orthu céimeanna áirithe a ghlacadh i gcás go dtagann coinbhleacht leasa aníos le linn dóibh a gcuid dualgas a chur i gcrích agus, i gcásanna áirithe, gan an fheidhm nó dualgas ar leith a chomhlíonadh. Tá rialacha ann freisin maidir le bronntanais agus / nó fáilteachas a ghlacadh.

 

Le cód iompair do dhaoine a sheolann gníomhaíochtaí brústocaireachta, ba chóir go n-éileofaí go mbíonn duine a sheolann gníomhaíochtaí brústocaireachta ar an eolas faoi reachtaíocht, treoirlínte agus cóid dá leithéid agus nach ngníomhaíonn siad ar aon bhealach a chuirfeadh oifigigh phoiblí thofa nó cheaptha i gcoinbhleacht leasa dháiríre nó ionchasach. Leis an gCód d'fhéadfaí an duine a sheolann gníomhaíochtaí brústocaireachta a chosc ó thairiscint, mealladh nó luaíocht (díreach nó indíreach) a dhéanamh a mbeadh mar thoradh air sárú dualgais an oifigigh phoiblí thofa nó cheaptha faoin reachtaíocht, treoirlínte nó cóid a rialálann iompar nó glacadh le bronntanas agus/nó fáilteachas.

 

Leis an gCód Iompair seans go gcuirfí cosc ar dhaoine a sheolann gníomhaíochtaí brústocaireachta ó iarracht a dhéanamh dul i gcion ar oifigigh phoiblí thofa nó cheaptha trí bhealach ar bith seachas fianaise, fáisnéis agus argóintí a chur ar fáil mar thaca leis an toradh beartaithe.

 

8)      Forálacha an Achta um Brústocaireacht a Rialáil a Chomhlíonadh

A)     Clárúcháin agus Tuairisceáin

Tagrófar sa Chód d'fhorálacha an Achta maidir le tuairisceáin ar ghníomhaíochtaí brústocaireachta a chlárú agus a chur isteach. Molfar sa Chód go mbeidh daoine a sheolann gníomhaíochtaí brústocaireachta ar an eolas faoi fhorálacha an Achta ar an ábhar sin, agus faoi threoir an Choimisiúin maidir le dea-chleachtais agus tuairisceáin á gcur isteach chuig an gClár. Molfar go leanfaidh daoine treoir an Choimisiúin lena chinntiú go mbíonn tuairisceáin ar ghníomhaíochtaí brústocaireachta cruinn agus comhlán agus go gcuirtear isteach in am iad.

 

Molfar sa Chód seo freisin go gcuirfidh duine a sheolann gníomhaíochtaí brústocaireachta ar son cliaint nó duine eile an cliant nó duine eile ar an eolas faoina gceanglais féin agus faoi cheanglais an chliaint / an duine eile faoin Acht.

 

Molfar sa Chód freisin gur chóir do cheann eagraíochta a chinntiú go mbíonn fostaithe nó daoine eile a sheolann gníomhaíochtaí brústocaireachta ar son na heagraíochta ar an eolas faoi cheanglais na heagraíochta faoin Acht agus faoin gCód Iompair.

 

B)     Srianta iarfhostaíochta

Foráiltear le hAlt 22 den Acht nach cóir d'iaroifigigh phoiblí thofa nó cheaptha gníomhaíochtaí brústocaireachta a sheoladh nó a bheith fostaithe ag duine a sheolann gníomhaíochtaí brústocaireachta lena n-iarfhostóir nó comhghleacaithe (poiblí), mura bhfaigheann sé/sí toiliú ón gCoimisiún um Chaighdeáin. Tagrófar sa Chód Iompair d'fhorálacha Alt 22 den Acht agus éileofar ar dhaoine a sheolann gníomhaíochtaí brústocaireachta aird a thabhairt ar na forálacha sin agus duine á fhostú nó á úsáid i gcás gur iaroifigeach poiblí tofa nó ceaptha é/í.

 

9)      Aird a thabhairt ar an gCód Iompair

Foráiltear le hAlt 16(5) den Acht go mbeidh aird ag duine a sheolann gníomhaíochtaí brústocaireachta ar an gCód Iompair seo. Luafar sa Chód, mar sin, gur chóir go ndéanfaidh daoine a sheolann gníomhaíochtaí brústocaireachta, mar aon lena gcuid dualgais reachtúla faoin Acht a chomhlíonadh, iarracht na caighdeáin a leagtar amach i bprionsabail agus rialacha an Chóid seo a leanúint.

 

Aighneacht a chur isteach:

D'fháilteodh an Coimisiún um Chaighdeáin roimh bharúlacha agus tuairimí ar fhorbairt cóid iompair do dhaoine a sheolann gníomhaíochtaí brústocaireachta. Go háirithe, d'fháilteodh an Coimisiún um Chaighdeáin roimh thuairimí maidir leis an méid ar chóir a chur sa Chód nó nach cóir a chur ann. Le cabhrú leis an bpróiseas, tá Dréachtchód Iompair faoi iamh. Is chun críocha machnaimh amháin an dréachtchód agus ní léirítear ann an méid a d'fhéadfadh a bheith, nó nach mbeidh, sa Chód Iompair foilsithe.

 

Iarrtar aighneachtaí ag XX. Is féidir aighneachtaí a sheoladh le r-phost chuig info@lobbying.ie agus ba chóir iad a mharcáil "Cód Iompair". Tá teimpléad de dhoiciméad aighneachta faoi iamh ar mhaithe le caoithiúlacht. Cuimhnigh le do thoil aon sampla ó do thaithí féin de chód iompair a d'fhéadfadh a bheith oiriúnach nó mí-oiriúnach i gcód iompair do dhaoine a sheolann gníomhaíochtaí brústocaireachta a chur leis an aighneacht agus, más féidir, fianaise / sonraí / samplaí a chur ar fáil freisin mar thaca le do sheasamh. 

 

Foilseachán na nAighneachtaí a bhfaighfear

Ar mhaithe le trédhearcacht a chur chun cinn sa phróiseas seo, tá sé ar intinn ag an gCoimisiún um Chaighdeáin mionsonraí na ndaoine a dhéanann aighneacht a fhoilsiú, mar aon le hachoimre ar a (h)aighneacht. Ba chóir duit a lua más mian leat d'aitheantas a choinneáil faoi rún. Glacfaidh an Coimisiún um Chaighdeáin le haighneachtaí gan ainm freisin. Ba chóir a thabhairt faoi deara, áfach, go mbeidh aon aighneacht a bhfaighfear faoi réir fhorálacha na nAchtanna SF.

 

D'fhéadfaí go mbreathnófaí ar bharúlacha in aighneacht a dhéanann líomhaintí d'aon saghas in aghaidh duine nó eagraíocht ainmnithe nó inaitheanta mar bharúil chlúmhillteach ag ábhar na mbarúlacha sin. Seans go ndéanfar agra ar na daoine sin a dhéanann aighneachtaí mar thoradh ar aon líomhaintí clúmhillteacha in aighneacht agus ba chóir dóibh líomhaintí dá leithéid a sheachaint.

 

Má tá aon cheist agat faoin gCód Iompair beartaithe nó faoin bpróiseas comhairliúcháin, seol r-phost chuig an gCoimisiún um Chaighdeáin le do thoil ag info@lobbying.ie nó glaoigh ar 01-6395722.