Ceisteanna Coitianta

Oibleagáidí chun clárú?

An bhfuil aon oibleagáidí ann ar Oifigigh Phoiblí Shainithe? An gá dóibh clárú?

Tá m’eagraíocht á reáchtáil go hiomlán ag oibrithe deonacha – is é sin, níl aon bhaill foirne ar íocaíocht againn. Má dhéanaimid teagmháil le hOifigeach Poiblí Sainithe, an ionann é sin agus brústocaireacht?

Más rud é gur ball de chomhlacht ionadaíoch mé agus go n-iarrann sé orm brústocaireacht a dhéanamh ar mo Theachta Dála áitiúil, cé atá freagrach as tuairisceáin a chur isteach?

An gá dom clárú sula dtiocfaidh mé le chéile le hOifigeach Poiblí Sainithe?

Sa chás go dtéann duine i mbun gníomhaíochtaí brústocaireachta thar ceann cliaint, cé hé an duine a chláróidh agus a chuirfidh tuairisceán isteach – an cliant nó an t-ionadaí gairmiúil?

Ní “brústocaire” gairmiúil mé, ach bím ag déanamh cumarsáide le hOifigigh Phoiblí Ainmnithe thar ceann mo chliaint. An gá dom clárú?

Má tá “bratghrúpa” agus craobhacha beaga réigiúnacha araon ag eagraíocht, cé hé an ceann a chláróidh?

Má chláraíonn carthanas mar bhrústocaire, an gcaillfidh sé a stádas carthanúil nó a dhíolúine charthanúil ó cháin a íoc?

Nithe Iomchuí

An ionann agus brústocaireacht na nithe seo a leanas a bhaineann le húdaráis áitiúla?

Cé na cineálacha nithe cur i ngníomh nó na nithe de chineál teicniúil nach meastar gur gníomhaíocht brústocaireachta iad?

An ionann agus gníomhaíocht brústocaireachta cumarsáid idir páirtí polaitíochta agus a ionadaithe tofa (oifigigh phoiblí ainmnithe)?

Modhanna cumarsáide/an áit a ndéantar an chumarsáid

Má labhraím go neamhfhoirmiúil le hOifigeach Poiblí Sainithe, an ionann é sin agus brústocaireacht?

An bhfuil feidhm ag an Acht maidir le teachtaireachtaí a dhéantar lasmuigh d’Éirinn?

An meastar gurb ionann postálacha sna meáin shóisialta agus brústocaireacht?

Más rud é go dtugaim óráid ag ócáid agus go bhfuil TD sa lucht féachana, an bhfuil brústocaireacht á déanamh agam?

Más rud é go ndéanann Oifigeach Poiblí Sainithe teagmháil liom agus nár thosaigh mé an teagmháil, an meastar gurb ionann í sin agus brústocaireacht?

An díolmhaithe atá próisis chomhairliúcháin phoiblí?

Má eisím cáipéis phoiblí (preaseisiúint, tuarascáil bhliantúil, etc.), an ionann í sin agus brústocaireacht?

Cad is brústocaireacht indíreach ann?

Cad é an difríocht idir cumarsáidí cosmhuintire, ollchumarsáidí agus cumarsáidí spriocdhírithe?

Oifigigh Phoiblí Shainithe a Shainaithint

Conas is eol dom gur Oifigeach Poiblí Sainithe atá i nduine?

An ionann agus gníomhaíochtaí brústocaireachta cumarsáidí idir comhaltaí de Ghrúpaí Oibre/de Shainghrúpaí?

An cumarsáidí díolmhaithe iad cumarsáidí ó chomhlacht corpraithe (comhlacht tráchtála stáit nó comhlacht neamhthráchtála stáit) le hAire Rialtais nó le Roinn Rialtais?

An méadófar an liosta d’Oifigigh Shainithe Phoiblí san am atá le teacht?

Le linn feachtas toghcháin, an leanann Teachtaí Dála agus Airí lena bheith ina nOifigigh Phoiblí Ainmnithe?

Ábhar na dtuairisceán

Má tá ainm Oifigigh Phoiblí Ainmnithe le feiceáil ar thuairisceán brústocaireachta, an ionann é sin agus a rá go gcomhaontaíonn sé le seasamh an duine atá ag déanamh brústocaireachta air?

Forfheidhmiú

Mura gcláraím, an gcuirfear aon phionóis orm?

Ginearálta

Cad a tharlóidh más rud é gur chláraigh mé de bhotún nó gur chuir mé tuairisceán maidir le gníomhaíochtaí brústocaireachta isteach nuair nach raibh ceanglas orm déanamh amhlaidh?

Cad a tharlóidh más rud é go bhfuilim cláraithe agus nár sheol mé aon ghníomhaíochtaí brústocaireachta le linn tréimhse tuairiscithe?

Cad a tharlóidh mura bhfuilim ag seoladh gníomhaíochtaí brústocaireachta a thuilleadh?

Cad é an difríocht idir Úsáideoir’ cuntais agus 'Riarthóir' cuntais?

Cad a tharlaíonn mura bhfuilim ag déanamh gníomhaíochtaí brústocaireachta a thuilleadh?

Conas faisnéis mhíchruinn a thuairsciú

Ceisteanna Coitianta

(PDF) Size: 647 KB