Má chláraíonn carthanas mar bhrústocaire, an gcaillfidh sé a stádas carthanúil nó a dhíolúine charthanúil ó cháin a íoc?

Faoin Acht Carthanas 2009, féadfar stádas carthanúil a dheonú d’eagraíochtaí áirithe. Tugtar sainmhíniú ar eagraíocht charthanúil in alt 2 den Acht sin agus déantar na cineálacha comhlachta seo a leanas (i measc comhlachtaí eile) a eisiamh go sonrach ó stádas carthanúil: páirtí polaitíochta, comhlacht a chuireann páirtí polaitíochta nó iarrthóir polaitíochta chun cinn agus comhlacht a chuireann cúis pholaitíochta chun cinn, ach amháin má bhaineann cur chun cinn na cúise sin go díreach le cur ar aghaidh chuspóirí carthanúla an chomhlachta.

D’fhéadfadh eagraíochtaí a chomhlíonann coinníollacha áirithe faoin Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997, cáiliú le haghaidh díolúine charthanúil ó cháin a íoc. Déantar é sin a mheasúnú ar leithligh ó stádas carthanúil.

Is faoin Údarás Rialála Carthanas agus/nó faoi na Coimisinéirí Ioncaim a chinneadh cé acu a chomhlíonann nó nach gcomhlíonann na bearta a dhéanann comhlacht na ceanglais le haghaidh stádas carthanúil nó le haghaidh leas a bhaint as díolúintí ó cháin a íoc.

Laistigh den chreat sin, tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara go gceadaítear do charthanais brústocaireacht a dhéanamh mar thaca lena bpríomhchuspóirí carthanúla. Go deimhin, féadfaidh roinnt mhaith eagraíochtaí carthanúla brústocaireacht a dhéanamh chun dul i gcion ar chlár, ar chinneadh ar chistiú nó ar sheasamh beartais de chuid an Rialtais.

Níl aon bhac ar charthanais brústocaireacht a dhéanamh fad is a chloíonn an ghníomhaíocht brústocaireachta le forálacha an Achta Carthanas, is é sin le rá, go dtagann sí le príomhchuspóirí na heagraíochta. Ní chuirfidh eagraíocht a stádas carthanúil i mbaol más rud é go gcláraíonn sí mar bhrústocaire. Ní mór di a bhreithniú, áfach, cé acu atá an tsainghníomhaíocht brústocaireachta atá sí ag iarraidh a dhéanamh inghlactha nó nach bhfuil. Is féidir go mbeidh ar charthanais na Coimisinéirí Ioncaim agus/nó an tÚdarás Rialála Carthanas a shásamh go bhfuil a ngníomhaíocht brústocaireachta ag teacht lena bpríomhchuspóirí. Má tá sí in amhras faoi cé acu atá gníomhaíocht brústocaireachta cuí nó nach bhfuil, tugtar spreagadh don eagraíocht treoir a iarraidh ó na Coimisinéirí Ioncaim nó ón Údarás Rialála Carthanas.   

Níl aon ní san Acht um Brústocaireacht a Rialáil a athraíonn na ceanglais san Acht Carthanas nó san Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997.

Faoin Acht um Brústocaireacht a Rialáil, ní mór do dhuine a bhfuil níos mó ná deichniúr á fhostú aige nó ionadaí nó comhlacht tathanta a bhfuil fostaí amháin ar a laghad aige agus atá ag déanamh cumarsáid le hOifigeach Poiblí Ainmnithe faoi ní iomchuí clárú agus tuairisceáin ar ghníomhaíocht brústocaireachta a chur isteach. Ní ann d’aon díolúine ón gceanglas sin i gcás carthanas. Más rud é go bhfuil eagraíocht charthanúil a chomhlíonann an sainmhíniú san Acht ag déanamh cumarsáid le hOifigeach Poiblí Ainmnithe faoi ní iomchuí, caithfidh an eagraíocht charthanúil sin clárú mar bhrústocaire.

Return to FAQ  

Next

Prev