Cad is brústocaireacht indíreach ann?

Foráiltear leis an Acht um Brústocaireacht a Rialáil gur féidir “cumarsáid iomchuí” (gníomhaíocht brústocaireachta) a dhéanamh go díreach nó go hindíreach le hOifigeach Poiblí Ainmnithe.

Más rud é go n-iarrann duine go ndéanann duine eile nó eintiteas eile brústocaireacht thar cheann an chéad duine, is féidir go bhfuil an chéad duine sin ag déanamh brústocaireacht indíreach.  (Mar shampla: Iarrann duine ar chomharsa leis/léi, a bhfuil gaol aige/aici le hOifigeach Poiblí Ainmnithe, labhairt leis an Oifigeach Poiblí Ainmnithe thar a cheann/ceann.)  Sa chás sin, bheadh ceangal ar an gcéad duine clárú agus tuairisceán ar an ngníomhaíocht brústocaireachta a chur isteach sa chás go dtagann sé/sí faoi raon feidhme an Achta (féach ceist 3 thuas).

Más rud é, áfach, go bhfuil duine ag fáil íocaíocht as brústocaireacht a dhéanamh thar ceann duine eile, beidh ceangal ar an duine atá ag fáil íocaíocht as brústocaireacht a dhéanamh clárú agus tuairisceán ar ghníomhaíochtaí brústocaireachta a chur isteach agus an duine eile a chur ar áireamh mar “chliant” sa tuairisceán ar ghníomhaíochtaí brústocaireachta.

Más rud é go bhfuil duine ag déanamh cumarsáid le hoifigeach poiblí nach Oifigeach Poiblí Ainmnithe é/í faoi “ní iomchuí” agus go n-iarrann nó go luann an duine gur cheart aird Oifigigh Phoiblí Ainmnithe a tharraingt ar an gcumarsáid, measfar an chumarsáid sin a bheith ina cumarsáid a rinneadh go hindíreach leis an Oifigeach Poiblí Ainmnithe agus a bheith ina cumarsáid iomchuí.  (Mar shampla: Buaileann duine le fostaí sa tseirbhís phoiblí nach Oifigeach Poiblí Ainmnithe é/í agus iarrann sé/sí ar an bhfostaí sa tseirbhís phoiblí an ní a pléadh a chur in iúl do cheann na heagraíochta nó don Aire (ar Oifigigh Phoiblí Ainmnithe iad)).  Sa chás sin, is ag déanamh cumarsáid indíreach leis an Oifigeach Poiblí Ainmnithe atá an duine atá ag déanamh na cumarsáide agus beidh ceangal air/uirthi clárú (má thagann sé/sí faoi raon feidhme an Achta) agus tuairisceán a chur isteach i dtaca leis an ngníomhaíocht brústocaireachta sin.

Más rud é go bhfuil duine ag déanamh cumarsáid le hoifigeach poiblí nach Oifigeach Poiblí Ainmnithe é/í faoi “ní iomchuí” agus nach ndéanann an duine a iarraidh ná a lua gur cheart aird Oifigigh Phoiblí Ainmnithe a tharraingt ar an gcumarsáid, ní mheasfar an chumarsáid sin a bheith ina cumarsáid indíreach a rinneadh le hOifigeach Poiblí Ainmnithe.  Ní mheasfar an chumarsáid a bheith ina cumarsáid iomchuí indíreach ón duine fiú sa chás go gcinneann an t-oifigeach poiblí ina dhiaidh sin an ní a tharchur chuig Oifigeach Poiblí Ainmnithe (e.g. Ceann na hEagraíochta nó Aire ábhartha).

 

Return to FAQ  

 

Next

 

Prev