Cad é an difríocht idir cumarsáidí cosmhuintire, ollchumarsáidí agus cumarsáidí spriocdhírithe?

Cineálacha difriúla feachtais bhrústocaireachta

Is ann do bhealaí difriúla a fhéadann daoine feachtais bhrústocaireachta a sheoladh.  I roinnt cásanna, is féidir go mbeidh cumarsáid “cosmhuintire” ann. Is é atá i gceist léi go dtugann eagraíocht ordú dá cuid ball nó tacadóirí dul i dteagmháil le hOifigigh Phoiblí Ainmnithe faoi ábhar ar leith.  I gcásanna eile, is féidir go mbeidh ollchumarsáid ann. Is é atá i gceist léi go ndéanann duine cumarsáidí le líon mór Oifigeach Poiblí Ainmnithe. Mar chríoch, is féidir go mbeidh cumarsáid spriocdhírithe a dhéantar le hOifigeach Poiblí Ainmnithe amháin ar leith nó le beirt Oifigeach Phoiblí Ainmnithe ar leith i gceist le gníomhaíocht brústocaireachta.  Is féidir le ceann amháin nó níos mó de na cineálacha cumarsáide sin bheith ar áireamh i bhfeachtas brústocaireachta.  Tá an seasamh i dtaca le “cumarsáidí cosmhuintire”, “ollchumarsáidí” agus “cumarsáidí spriocdhírithe” leagtha amach thíos.

Cumarsáid Cosmhuintire

Féadfaidh eagraíocht (“comhlacht ionadaíoch” nó “comhlacht tathanta” de ghnáth) ordú nó treoir a thabhairt dá cuid ball, oibrithe deonacha nó tacadóirí “cumarsáid iomchuí” a dhéanamh lena n-ionadaithe poiblí nó le hOifigigh Phoiblí Ainmnithe eile (i.e. brústocaireacht a dhéanamh) faoi ábhar nó ábhair ar leith. Tugtar “cumarsáid cosmhuintire” uirthi mar gur ar leibhéal na cosmhuintire a dhéantar í. Mar sin féin, is ar an gcomhlacht atá ag treorú na cumarsáide atá an fhreagracht as clárú agus tuairisceáin a chur isteach i leith na gníomhaíochta brústocaireachta, fiú dá mba rud é gurbh é a chuid ball, oibrithe deonacha nó tacadóirí a rinne an chumarsáid. Ní bheadh ar bhaill, oibrithe deonacha ná tacadóirí aonair clárú ná tuairisceáin a chur isteach i gcás nach bhfuil ar bun acu ach an treoir cosmhuintire a sheol an bratchomhlacht amach a leanúint.

Is iomaí cineál cumarsáide cosmhuintire atá ann. Féadfaidh comhlacht treoir a thabhairt dá chuid ball/tacadóirí scríobh chuig TD áitiúil, labhairt lena gcomhairleoir tofa, achainí a shíniú nó litir theimpléid a sheoladh chuig roinn rialtais. Féadfaidh na baill an treoir sin a leanúint nó gan í a leanúint.

Aithníonn an Coimisiún um Chaighdeáin nach mbeadh sé praiticiúil don chomhlacht taifead a choinneáil de gach “cumarsáid iomchuí” a rinne a chuid ball/tacadóirí mar thoradh ar an ordú/treoir a thug an comhlacht ná sonraí faoi na cumarsáidí sin a chur ar áireamh i dtuairisceán. Beag beann ar an leibhéal rannpháirtíochta agus ar thoradh an fheachtais, mheasfaí gur brústocaireacht í sin agus ní mór don chomhlacht atá ag tabhairt na treorach an bhrústocaireacht a chlárú.

Cé nach dtagraítear go sonrach san Acht do “cumarsáid cosmhuintire” agus nach dtugtar sainmhíniú uirthi ann, is leis an mbrí atá le gníomhaíochtaí brústocaireachta a sheoladh in alt 5(1)(b) den Acht a chumhdaítear treoir/ordú a thugtar do bhaill “cumarsáid iomchuí” a dhéanamh le hOifigeach Poiblí Ainmnithe.  Foráiltear leis an Acht gur ar an duine a dhéanann, a bhainistíonn nó a threoraíonn an ghníomhaíocht brústocaireachta atá an fhreagracht as clárú agus as tuairisceáin a chur isteach.  Sna cásanna sin, is ionann é sin agus an comhlacht atá ag déanamh bainistiú nó treorú ar na gníomhaíochtaí brústocaireachta atá á seoladh ag a chuid ball nó tacadóirí aonair.  Ní mór don chomhlacht, dá bhrí sin, an t-ordú/treoir a tugadh dá chuid ball/tacadóirí a chur ar áireamh i dtuairisceán ar a ghníomhaíocht(aí) brústocaireachta. Dearadh an clár ar bhealach ina bhféadfaí déanamh amhlaidh.

Taifeadtar an t-ordú/treoir mar “cumarsáid cosmhuintire” agus ní mór sonraí achoimre faoin ordú/treoir a tugadh do na baill a chur ar áireamh sa tuairisceán.  Ní chuirfear ar áireamh sa tuairisceán aon sonraí faoi na hOifigigh Phoiblí Ainmnithe aonair a ndearnadh teagmháil leo ná aon sonraí faoi na baill/tacadóirí a rinne an bhrústocaireacht i ndáiríre.

Níl ceangal ar na baill aonair clárú ná tuairisceán a chur isteach seachas i gcás a) go dtagann siad faoi raon feidhme an Achta, agus b) go bhfuil páirt glactha acu i ngníomhaíochtaí brústocaireachta atá de bhreis ar an ordú/treoir a thug an comhlacht nó atá ar leithligh uaidh/uaithi.

Sampla é seo de thuairisceán a bhfuil “cumarsáid cosmhuintire” ar áireamh ann.

https://www.lobbying.ie/return/13271

Ollchumarsáidí

Is é is ollchumarsáid ann ná cumarsáid a dhéantar le líon mór Oifigeach Poiblí Ainmnithe ag an aon am amháin. Mar shampla, is féidir i roinnt cásanna go gcinnfidh duine (eagraíocht nó duine aonair) cumarsáid a dhéanamh le catagóir áirithe Oifigeach Poiblí Ainmnithe (e.g. gach TD, gach Seanadóir, etc.).  Sna cásanna sin, ní bheidh sé riachtanach gach Oifigeach Poiblí Ainmnithe aonair sa chatagóir sin a ainmniú, a fhad is go ndearnadh cumarsáid le gach Oifigeach Poiblí Ainmnithe sa chatagóir.  Cuirtear ar chumas an úsáideora leis an gclár ar líne sonraí a chur ar áireamh faoina raibh i gceist leis an gcumarsáid agus faoin gcatagóir daoine a rabhthas ag spriocdhíriú orthu.  Ní gá go gcuirfear ar áireamh sa tuairisceán aon sonraí faoi na hOifigigh Phoiblí Ainmnithe aonair a ndearnadh teagmháil leo.

Níl gach Údarás Áitiúil ar leith liostaithe sa roghchlár anuas ábhartha ar lobbying.ie.  I gcás go ndearna duine aonair nó eagraíocht cumarsáid le gach ball d’Údarás Áitiúil ar leith, is féidir leis an duine nó an eagraíocht sin “Gach Ball d’Údaráis Áitiúla” a roghnú agus an t-údarás áitiúil/na húdaráis áitiúla ar leith a ainmniú sa réimse téacs bhreise.

Sampla é seo de thuairisceán a bhfuil “ollchumarsáid” ar áireamh ann.

https://www.lobbying.ie/return/11222

Cumarsáidí Spriocdhírithe

Sa chuid is mó de chásanna, is cumarsáid spriocdhírithe í an chumarsáid a dhéanfaidh duine a dhéanann brústocaireacht.

Is é atá i gceist le cumarsáidí spriocdhírithe ná gníomhaíochtaí brústocaireachta a dhírítear ar Oifigeach Poiblí Ainmnithe amháin nó níos mó (e.g. Aire/Airí ar leith nó oifigeach poiblí/oifigigh phoiblí ar leith).  Sna cásanna sin, ní mór an tOifigeach Poiblí Ainmnithe a ndearnadh cumarsáid leis/léi a ainmniú go sonrach agus beidh a (h)ainm le feiceáil ar thuairisceán an duine sin ar ghníomhaíochtaí brústocaireachta. Mar shampla, is féidir go mbuailfidh eagraíocht le hAire, go scríobhfaidh sí chuig TD nó go labhróidh sí ar an teileafón le triúr comhairleoirí aonair faoi shaincheist ar leith. Mheasfaí gach ceann de na cumarsáidí sin a bheith ina gcumarsáid spriocdhírithe. Dá bhrí sin, bheadh sé riachtanach an tOifigeach Poiblí Ainmnithe/na hOifigigh Phoiblí Ainmnithe aonair a ainmniú i dtuairisceán brústocaireachta na heagraíochta.

 

Return to FAQ  

 

Next

 

Prev