Cé na cineálacha nithe cur i ngníomh nó na nithe de chineál teicniúil nach meastar gur gníomhaíocht brústocaireachta iad?

Tugtar sainmhíniú in alt 5(9) den Acht ar na nithe a meastar gur “ní iomchuí” iad.  Foráiltear le halt 5(9) nach ní iomchuí iad aon cheann de na nithe seo a leanas:

  • aon ní a bhaineann le beartas, clár nó achtachán a chur i ngníomh;
  • aon ní a bhaineann le dámhachtain aon deontais, iasachta nó tacaíochta airgeadais eile, aon chonartha nó aon chomhaontaithe eile, nó aon cheadúnais nó údaraithe eile lena mbaineann cistí poiblí a chur i ngníomh; nó
  • aon ní de chineál teicniúil.

 Is iad seo a leanas samplaí de na difríochtaí idir nithe a bhféadfaí a mheas gur ní iomchuí iad agus nithe a bhféadfaí a mheas gur ní “cur i ngníomh” iad:

 2)      Cumarsáidí a bhaineann le critéir áirithe a chur ar áireamh i dtairiscint phoiblí, mheasfaí gur cumarsáidí a bhaineann le ní iomchuí iad agus gur gníomhaíocht brústocaireachta iad dá bharr sin. I gcás go gcomhaontófar na critéir agus go bhfoilseofar Iarraidh ar Thairiscintí ina dhiaidh sin, mheasfaí gur nithe cur i ngníomh iad aon tairiscint a chuirfear isteach, ceisteanna maidir le sonraíochtaí na tairisceana agus aiseolas ar thoradh na tairisceana.

Tugtar sa doiciméad uainn “Treoirlínte do dhaoine atá ag leanúint ar aghaidh le gníomhaíochtaí brústocaireachta” tuilleadh samplaí faoi nithe cur i ngníomh. Mar shampla, mheasfaí gur ghníomhaíocht brústocaireachta a bheadh i gcumarsáidí a bhaineann le critéir a fhorbairt le haghaidh scéimeanna deontas tithíochta, le critéir a fhorbairt le haghaidh tógálaithe a roghnú chun scoileanna a thógáil nó le critéir a fhorbairt le haghaidh ceadúnas a dhámhachtain chun iompar a chur ar fáil ar bhealach sonrach. Mheasfaí gur nithe cur i ngníomh a bheadh i gcur i ngníomh na scéimeanna deontais sin (an measúnú ar cé acu a cháileodh duine aonair nó nach gcáileodh) nó na gcomórtas ceadúnais nó i gcur i ngníomh na bpróiseas tairisceana trí ríomhthairiscintí.

Sampla de nithe de chineál teicniúil is ea cásanna ina bhfuil sé beartaithe ag an Rialtas beartas nó reachtaíocht a thabhairt isteach chun astaíochtaí gluaisteáin a laghdú.  Cumarsáidí a bhaineann leis an mbeartas nó an reachtaíocht atá beartaithe, mheasfaí gur cumarsáidí a bhaineann le ní iomchuí iad agus gur gníomhaíocht brústocaireachta iad dá bharr sin.  I gcás go gcuirfear an reachtaíocht i bhfeidhm, is dóigh go measfaí gur nithe teicniúla iad aon cheisteanna chuig an rannóg rialála lena mbaineann maidir le conas cloí leis na ceanglais nua agus ní mheasfaí gur gníomhaíocht brústocaireachta iad dá bharr sin. Cumarsáidí lena bhféachtar leis na ceanglais a athrú, is dóigh go measfaí gur ní iomchuí iad agus gur gníomhaíocht brústocaireachta iad dá bharr sin.

 

Return to FAQ  

 

Next

 

Prev