An díolmhaithe atá próisis chomhairliúcháin phoiblí?

Luaitear i bhfo-alt 5(5)(e) den Acht um Brústocaireacht a Rialáil gur cumarsáidí “eiscthe” (díolmhaithe) iad “cumarsáidí a iarrann comhlacht seirbhíse poiblí agus a fhoilsíonn sé” agus nach meastar iad a bheith cothrom le brústocaireacht. Ba é ba dhóichí gur chumarsáid dhíolmhaithe í aighneacht a dhéantar mar chuid de phróiseas comhairliúcháin phoiblí fad is gurb é an comhlacht seirbhíse poiblí a d’iarr í agus go bhfoilsíonn an comhlacht seirbhíse poiblí í.

Is ionann cumarsáid iomchuí (gníomhaíocht brústocaireachta) agus ceann a dhéantar go pearsanta (go díreach nó go hindíreach) le hOifigeach Poiblí Ainmnithe.  De ghnáth, bunaítear in iarraidh ar aighneachtaí ó chomhlacht poiblían próiseas trína bhféadfar aighneachtaí a dhéanamh.  Féadfar seoladh ríomhphoist cineálach, seoladh poist nó faisnéis teagmhála eile nach bhfuil ainm aon oifigigh phoiblí ainmnithe ar áireamh ann/inti a chur ar fáil.  Má dhéanann duine aighneacht de réir an phróisis sin, is beag seans go mbeidh sé ag déanamh “cumarsáid iomchuí” (is é sin, gníomhaíocht brústocaireachta a sheoladh) toisc nach mbeadh an duine ag déanamh cumarsáid go pearsanta le hOifigeach Poiblí Ainmnithe.

I gcásanna eile, féadfar ainm a thabhairt le haghaidh fostaí de chuid an chomhlachta phoiblí mar theagmhálaí. D’fhéadfadh sé/sí a bheith ina (h)oifigeach poiblí ainmnithe nó gan a bheith. Más rud é go ndéantar an aighneacht de réir an phróisis bhunaithe agus go bhfoilsíonn an comhlacht poiblí í, cáileoidh sí le haghaidh na díolúine. Más rud é, áfach, nach gcloíonn an duine atá ag déanamh na haighneachta leis an bpróiseas bunaithe agus go seolann sé/sí í chuig oifigeach poiblí ainmnithe in ionad an phróisis bhunaithe nó de bhreis air, measfar an aighneacht a bheith ina gníomhaíocht brústocaireachta agus ní bheidh sí díolmhaithe.

Ní mór an aighneacht a bheith foilsithe ag an gcomhlacht seirbhíse poiblí. Ní leor go bhfuil an aighneacht foilsithe ag an duine atá á déanamh. Mura bhfoilsíonn an comhlacht seirbhíse poiblí an aighneacht, ní bheidh sí ina cumarsáid dhíolmhaithe.

Ní leagtar amach san Acht an tréimhse nach mór don chomhlacht poiblí an aighneacht a fhoilsiú lena linn. Tá sé tábhachtach a dheimhniú leis an gcomhlacht poiblí cad a bheartaíonn sé a dhéanamh le haighneachtaí. Más amhlaidh gur dócha go dtitfidh an dáta foilsithe tar éis tréimhse tuairisceáin eile, is féidir gurbh fhearr leis an duine a bhreithniú cé acu a bheadh nó nach mbeadh sé le leas an phobail tuairisceán gníomhaíocht brústocaireachta a chur isteach i leith na haighneachta.

I roinnt cásanna, is féidir nach bhfoilseoidh comhlacht poiblí an aighneacht ar fad agus go bhfoilseoidh sé achoimre ar aighneacht an duine ina háit. Más rud é nach bhfuil ach achoimre ar an aighneacht á foilsiú ag an gcomhlacht poiblí, beidh ar an duine atá ag déanamh na haighneachta a chinntiú go mbeadh an fhaisnéis atá san achoimre cosúil leis an bhfaisnéis sin a bheadh ar an gClár Brústocaireachta dá mbeadh ar an duine tuairisceán gníomhaíocht brústocaireachta a chur isteach i leith na haighneachta i.e. ainm an duine a rinne an aighneacht; ábhar na haighneachta agus an toradh atá á lorg ag an duine.

Má tá duine sásta go bhfuil sé beartaithe ag comhlacht poiblí a (h)aighneacht a fhoilsiú ar bhealach tráthúil agus i bhformáid lena soláthrófar faisnéis atá cosúil leis an bhfaisnéis sin a bheadh ar fáil i dtuairisceán gníomhaíocht brústocaireachta, féadfaidh an duine an aighneacht a mheas go cuí mar chumarsáid eiscthe agus gan í a mheas mar ghníomhaíocht brústocaireachta nach mór a chur ar áireamh i dtuairisceán chuig an gClár Brústocaireachta.

Má tá duine in amhras, áfach, faoi cé acu atá nó nach bhfuil sé beartaithe ag an gcomhlacht poiblí an fhaisnéis riachtanach a fhoilsiú, is féidir gurbh fhearr leis an duine bheith cúramach agus breithniú a dhéanamh ar an aighneacht a chur ar áireamh ina t(h)uairisceán don tréimhse ábhartha.

 

Return to FAQ  

 

Next

 

Prev